Over het boek

Door alle hypes heen blijven relationele databases de basistechnologie om bedrijfsgegevens op een gestandaardiseerde manier te beheren en om aan de dagelijkse informatiebehoeften tegemoet te komen. De relationele taal SQL zal daarom voor onafzienbare tijd tot de basiskennis voor informatici blijven behoren.

Uitgangspunten

In deze derde, geheel herziene druk zijn de uitgangspunten dezelfde als in de vorige drukken:

  • De concepten staan centraal: die van de relationele theorie, en daaraan gerelateerd die van SQL. Dit impliceert aandacht voor de eisen van een 'goede taal'.
  • Het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen is belangrijker dan het leren van syntaxis, onder het motto 'Het opstellen van SQL-query's is een sport die je kunt leren'. Het stapsgewijs oplossen van vraagstukken, met tussenformuleringen in natuurlijke taal, is een daarbij regelmatig gehanteerde methode.
  • Vraagstellingen worden conceptueel benaderd en niet vanuit de beperkingen van een SQL-dialect. De relationele theorie van deel A wordt levend gehouden in deel B, en is daarin leidend voor oplossingsstrategieën en het opstellen van leesbare, professionele SQL-code. Via talloze plaatjes wordt gevisualiseerd wat de essentie is.
  • De theorie wordt ondersteund door vele voorbeelden en praktische opgaven, een krachtig databasemanagementsysteem, een mooie SQL-omgeving en een bijzondere elektronische leeromgeving.

Didactiek

Een andere didactische pijler is onze overtuiging dat bij dit vak een hoog niveau niet gediend is bij een al te formele aanpak. Daarvoor kent de relationele theorie téveel varianten en losse eindjes. Door een nette, maar informele aanpak hebben we voor onszelf de ruimte geschapen om een klas-sieke theorie op een moderne manier te behandelen en waar nodig te becommentariëren. Dit boek maakt het relatief gemakkelijk om een heel goed niveau te bereiken.

Doelgroepen

Het boek is geschikt voor de eerste fase van universitaire informaticaopleidingen en voor HIO's, BI's en bedrijfsopleidingen. Mede door de elektronische leeromgeving (Boekverkenner) is het ook goed te gebruiken voor zelfstudie. Daarnaast is de Boekverkenner een mooi instrument voor docenten, bij presentaties en instructies.

Nieuw in de derde druk

Deze derde druk is volledig herzien:

  • We zijn overgegaan op een nieuw databasemanagementsysteem, Firebird. Dit is 'open source', met een SQL die nauw aansluit bij de SQL-standaard SQL:2008.
  • Er is een hoofdstuk toegevoegd over transacties en multi-usergebruik.
  • Databasenavigatie en, nauw daaraan verwant, de aanpak van queryproblemen via stapsgewijze verfijning hebben meer aandacht gekregen.
  • Twee van de voorbeelddatabases zijn vervangen door één nieuwe, die rijker is van structuur.
  • De naamgevingsconventies, met name voor sleutelkolommen, zijn veranderd, met veel compactere SQL-code tot gevolg.
  • De uitwerkingen van opgaven zijn nu te vinden in de 'Boekverkenner'.

De tekst is ingekort waar dat kon en uitgebreid waar dat nuttig was. Ook is de structuur herzien. Al met al zijn grote delen van de tekst volledig herschreven.

Dit is géén ontwerpboek

Dit boek beperkt zich bewust tot kant en klare databases. Er wordt gereflecteerd op de mogelijkheden en beperkingen van gegeven databases, maar er worden geen databases ontworpen. Alles op zijn tijd: we denken dat ervaring met bestaande databases een nodige (maar niet voldoende) voorwaarde is voor goed en effectief ontwerpen.

De problematiek van het ontwerpen van informatiemodellen en databases komt uitgebreid aan de orde in het boek "Informatiemodelleren met MDD - Modelleren als ambacht" van dezelfde auteurs.

Over de auteurs

Leo Wiegerink studeerde wiskunde aan de Universiteit van Leiden. Als opleider van wiskundeleraren, als informacadocent aan de Hogere Informaticaopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, als docent/cursusontwikkelaar in het bedrijfsleven en tenslotte als cursusontwikkelaar bij de Informatica-faculteit van de Open Universiteit heeft hij ruime ervaring opgedaan met lesgeven aan en cursusontwikkeling voor de doelgroepen van dit boek.

Jeanot Bijpost en Marco de Groot begonnen hun informaticaloopbaan aan de Amsterdamse HIO. Vanuit hun bedrijf, Mattic Software, houden zij zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van grote informatiesystemen binnen de Nederlandse overheid. Het ontwikkelen van tools voor systeemontwikkelaars (metasysteemontwikkeling) loopt als rode draad door hun werk.